KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Expozice Národopis Českého lesa Muzea Českého lesa v Tachově.
Muzeum přibližuje, jak se v minulosti žilo na Tachovsku. Návštěvníci si zkusí, jak se psalo na břidlicovou tabulku či jak jim sluší hasičská helma
Expozice Národopis Českého lesa Muzea Českého lesa v Tachově.  
Autor / zdroj foto: Muzeum Českého lesa v Tachově

Muzeum Českého lesa v Tachově / Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově láká na šest stálých expozic, které návštěvníky seznamují s bývalým klášterním refektářem, historií do roku 1945, Tachovskem v 2. polovině 20. století, národopisem a přírodou Českého lesa. Nechybí ani živé muzeum a nabídka vzdělávacích programů pro školy.

Bývalý klášterní refektář
Tento prostor s původní nástěnnou a nástropní výmalbou je nejpůsobivější částí expozice. Jednotlivé výjevy zobrazují jednak františkánské světce a jednak známé biblické příběhy. Je zde možno spatřit i velkoformátový obraz bitvy křižáků s Turky u Bělehradu. Františkánský světec Jan Kapitsrán (+ 1456) měl v této bitvě učinit zázrak.

V místnosti jsou dále instalovány gotické sbírky - madony, oltářní křídla a oltářní skříň. Návštěvníky nejvíce obdivované je sousoší z lipového dřeva v životní velikosti - Poslední večeře Páně.

Tachovsko v 2. polovině 20. století
Expozice je z velké části virtuální, jen mírně doplněná autentickými předměty.  Využívá dotykové obrazovky a zařízení pro velkoplošnou projekci. Jednotlivé oddíly prezentace seznamují se železnou oponou, zaniklými obcemi, s tím, jak se v jednotlivých obcích vyvíjel počet obyvatel i jejich vybavenost. Prezentována je řada fotografií z let 1945 – 1989, které dokumentují tyto skutečnosti. Prezentovány jsou i filmové materiály. Návštěvníka jistě zaujmou fotografie zachycující přelomové události let 1968 a 1989. Expozice byla realizována v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska, jenž byl podpořen z dotačního titulu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. 

Národopis Českého lesa
Měšťanský interiér
Expozice je instalována v patře a využívá prostor bývalých klášterních cel. Je tedy členěna do devíti pokojů - devíti oblastí znázorňujících život městského, ale především venkovského obyvatelstva v minulosti. Jedna místnost představuje měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století. Vystaven je nábytek, sklo, porcelán, panenka i řada zajímavých drobností.

Venkovská domácnost
Protipól tvoří místnost s lidovým malovaným nábytkem, který se v dané době používal ve venkovských domácnostech našeho regionu. Další místnosti jsou věnovány vždy určité činnosti. V jedné jsou vystaveny předměty spojené s chovem včel. Raritou je zdeslaměný úl ve tvaru ženské postavy.

Kovářství
Návštěvníky rovněž zaujme část zabývající se kovářstvím. Je zde instalován velký kovářský měch, řada výrobků i ukázka kovářského náčiní, u kterého jsou vysvětleny jednotlivé kovářské operace. Důležitou součástí obživy venkovského obyvatelstva byly polní práce. Expozice věnovaná této činnosti ukazuje mimo jiné postroje pro koně i voly.

Oděv a jeho výroba
Specifickou a přitom neodmyslitelnou součástí života na venkově byl oděv a jeho výroba. Prohlídka kolovratů, motovidel, hachlí, drhlic a tkalcovského stavu je pro malé děti na požádání doplněna vyprávěním pohádky Jak krteček ke kalhotkám přišel. Nejen malé návštěvníky zaujme bohatá sbírka modrotiskových forem, staré žehličky i ukázky dobového textilu včetně regionálních krojů a šperků.

Kuchyně
V další části expozice návštěvník uvidí, jak velkých změn doznalozařízení kuchyně i kuchyňské práce jako takové. Je zde vystaveno několik máselnic různých typů, lis na tvaroh, různé nádobí a náčiní.

Hrací mechanismy
Poslední místnost je tachovským specifikem a je věnována hracím mechanismům. Návštěvník zde může nejen vidět ale i slyšet. Instalován je zde píšťalový orchestrion s měchy, jenž doplňuje hrací skříňka s jazýčkovým mechanismem.

Příroda Českého lesa
Svébytnou součástí tachovského muzea je přírodovědná expozice, jejíž stávající podoba pochází z roku 1999. Sestává z několika volně propojených tematických okruhů, přičemž hlavní část zaměřená na prezentaci druhové diverzity území, a vychází důsledně z principů tzv. rostlinně-zeměpisných celků. To jsou elementární krajinné jednotky, které jsou vymezeny obsahově rozdílnou škálou biotopů, zahrnujících i odlišné podmínky prostředí.

V podmínkách tachovského regionu lze takto vymezit: Český les, Tachovskou brázdu a Tepelské vrchy. Každý z těchto celků je charakterizován jak zcela přirozenými, tak i člověkem uměle vytvořenými biotopy, takže kupř. hraniční masiv Českého lesa tu reprezentuje květnatá jedlobučina, podmáčená smrčina a otevřený luční mokřad, sníženinu Tachovské brázdy naopak lužní les a rybník, peneplén Tepelských vrchů dubohabrový háj a skalní step.

U každého ze zmíněných biotopů jsou jsou uvedeni jejich typičtí obyvatelé, ať se již jedná o živočichy (dermoplastické preparáty) nebo vyšší rostliny (barevné fotografie). Na tuto část expozice plynule navazuje blok zasvěcený ochraně přírody a krajiny.

Zde má návštěvník možnost seznámit se s profilem jednolivých zvláště chráněných území, památných stromů, přírodních parků a dalších chráněných kategorií přírody, případně se vůbec poněkud šířeji seznámit s některými z diskutovaných pojmů, jež náleží i v současné době k jakýmsi „pilířům" národní strategie ochrany přírody.

Spíše náročnějšímu zájemci je pak adresováno tabulové schéma shrnující v ucelené podobě vývoj přírody a lidské společnosti v posledních 16 000 letech. V této souvislosti je také pojednáno o některých metodách rekonstrukce vegetačního krytu dávno uplynulých období, zvl. pylové analýze. Na zcela konkrétních případech vrchovišť z bavorské strany pohoří (pro českou část nejsou prozatím srovnatelná data k dispozici) je načrtnuto pravděpodobné druhové složení okolních lesů v období subatlantiku (ca 700 let př. n. l.).

Spíše jako výraz určitého odlehčení a oživení prezentovaného tématu, byla tvůrci do celku zakomponována miniexpozice živé přírody. Jde o dvě terária s vybranými druhy domácích obojživelníků, kteří vlivem skrytého způsobu života unikají pozornosti, nicméně jsou důležitou součástí různých ekosystémů, mimo jiné i proto, že velice citlivě indikují jejich případné kvalitativní změny. Provoz této části expozice je sezónní, což znamená, že setkání s obyvateli terárií je omezeno na období od dubna do konce října.

Živé muzeum
Interaktivní zelená stezka
Z důvodu zvýšení atraktivity muzejní expozice především pro dětské návštěvníky byla vytvořena tzv. zelená stezka. Po celém muzeu jsou u vybraných exponátů či zastavení zelené popisky, které návštěvníka vyzývají, aby se dotýkal, zkoušel, hrál si.

Pracovní listy v expozicích
Zábavu i poučení v jednotlivých expozicích získáte vyplněním pracovních listů.

Živé žabky
V expozici přírody můžete od dubna do října sledovat vzácnou kuňku žlutobřichou.

Interaktivní zelená stezka
Je tak možno jako archeolog ze střepů skládat nádobu. Na dalším zastavení vás čekají znaky měst regionu Tachov v podobě puzzle. Je možno zkusit, jak se našim prapředkům psalo ve škole na břidlicovou tabulku nebo si v zrcadle prohlédnout, jak vám sluší helma hasičů z počátku 20. století. Na dalším stolečku vás čeká výroční muzejní razítko, které si můžete otisknout na připravený papírek nebo na dopis či do památníčku.

V národopisné expozici je možno točit medometem nebo dmýchat kovářským měchem. Když zazvoníte na zvonek z koňského postroje, jeho hlas vám připomene atmosféru starých časů. U malované kolébky můžete při jejím houpání zpívat dětskou ukolébavku. V oddělení textilu je možno vyzkoušet práci starého ručního mandlu.

A proč zelená stezka? Stejně jako na semaforu znamená zelená volno, jízda povolena, tak v muzeu zelená = volno, dotýkání a hraní povoleno.

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.